Algemene voorwaarden

algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden SKW-opleidingen
Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Harderwijk

Artikel 1 Begripsbepalingen

1.1 Onder SKW-opleidingen wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: SKW-opleidingen, gevestigd en kantoorhoudende te Harderwijk, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Harderwijk onder nummer 39094678.

1.2 Onder opdrachtgever wordt in deze Algemene Voorwaarden begrepen degene voor wiens opdracht alsmede degene wiens rekening, door SKW-opleidingen diensten worden verricht.

1.3 Onder het verrichten van diensten wordt in ieder geval verstaan alle werkzaamheden die SKW-opleidingen in het kader van een opdrachtgever verricht.

1.4 Onder Open Inschrijving wordt verstaan personen die zich individueel inschrijven voor een cursus.

1.5 Onder algemene voorwaarden wordt in deze verstaan, alle bepalingen zoals omschreven in artikel 1 tot en met 12 van de voorwaarden.

Artikel 2 Algemeen/ toepassing

2.1 Op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met SKW-opleidingen met betrekking tot het verrichten van diensten zijn deze Algemene voorwaarden van toepassing.

Artikel 3 Aanbod en overeenkomst

3.1 Alle aanbiedingen van SKW-opleidingen , waaronder mede begrepen offerte, berekeningen alsmede overige documentatie, zijn vrijblijvend en zijn geldig gedurende 30 dagen na dagtekening, tenzij er tussen SKW-opleidingen en opdrachtgever anders is overeengekomen. SKW-opleidingen heeft het recht dit aanbod zonder opgaaf van reden tot en met de vierde werkdag na ontvangst van dagvaarding, te herroepen.

3.2 Na plaatsing van de opdracht is er tussen SKW-opleidingen en opdrachtgever te sluiten overeenkomst eerst rechtsgeldig vanaf het moment dat de opdracht door SKW-opleidingen schriftelijk is bevestigd, dan wel wanneer SKW-opleidingen met de uitvoering van de opdracht is begonnen. De opdrachtgever is verplicht om zijn opdracht gedurende 14 dagen van kracht te laten zijn.

3.3 SKW-opleidingen heeft het recht, indien de opdracht tot het verrichten van een dienst niet tot een overeenkomst leidt, alle kosten die SKW-opleidingen heeft moeten maken om de aanbieding aan de opdrachtgever te verstrekken, in rekening te brengen.

Artikel 4 Annulering:

4.1 Na totstandkoming van de overeenkomst is de opdrachtgever uitsluitend onder de navolgende voorwaarden gerechtigd om de gesloten overeenkomst schriftelijk te annuleren:
• Indien cursist licenties heeft ontvangen kan de cursusprijs niet meer gerestitueerd worden onder de voorwaarden volgens onderstaande voorwaarden.
• Indien opdrachtgever de praktijkovereenkomst annuleert uiterlijk tot 26 weken voorafgaand aan het moment van de overeengekomen prestatie, is zij geen annuleringskosten verschuldigd.
• Bij annulering na bevestiging tot drie weken (15 werkdagen) voor aanvang van de praktijkcursus, dient de opdrachtgever geen annuleringskosten te betalen.
• Indien opdrachtgever de overeengekomen opdracht annuleert in de periode van drie weken (15 werkdagen) en 0 dagen voorafgaand aan overeengekomen prestatie is opdrachtgever de totale overeengekomen hoofdsom verschuldigd.

4.2 Voorgenoemde annuleringsregelingen en kosten gelden tussen partijen, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

4.3 Annulering dienen schriftelijk aan SKW-opleidingen kenbaar gemaakt te worden. De datum van ontvangst geldt als datum van annulering.

Artikel 5 Prijzen

5.1 De prijzen van SKW-opleidingen gelden voor de in de schriftelijke opdrachtbevestiging van SKW-opleidingen genoemde prestatie. Meer of bijzondere prestaties worden afzonderlijk berekend.

5.2 Alle prijzen zijn gebaseerd op ten tijde van totstandkoming van de overeenkomst geldende wisselkoers, materiaalkosten, loonkosten. In de door SKW-opleidingen gehanteerde prijzen zijn niet inbegrepen de omzetbelasting en/of andere overheidsheffingen tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

5.3 Indien na de totstandkoming van de overeenkomst één of meer van deze kostprijsfactoren een verhoging ondergaat/ondergaan, dan wel indien overheidsmaatregelen worden getroffen die prijsverhoging tot gevolg hebben, alsmede indien er valutawijzigingen plaatsvinden, is SKW-opleidingen gerechtigd de overeengekomen prijzen te verhogen. Indien SKW-opleidingen prestaties heeft moeten verrichten die afwijken van de eerder tot stand gekomen overeenkomst, is SKW-opleidingen eveneens gerechtigd de overeengekomen prijzen te verhogen.

Artikel 6 Levering en levertijd

6.1 De door SKW-opleidingen opgegeven levertijd voor het verrichten van de prestatie alsook het moment waarop de prestatie zal worden verricht, zal nimmer als fatale termijn dan wel fataal moment beschouwen, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen. De overeengekomen leveringstijden vangen aan op de datum waarop SKW-opleidingen alle benodigde gegevens, inlichtingen en/of hulpmiddelen voor het uitvoeren van de opdracht van opdrachtgever en/of van derden heeft ontvangen.

6.2 Indien er sprake is van overmacht in de zin van artikel 10.1. van deze Algemene Voorwaarden (ziekte van (hulp) personen), is SKW-opleidingen gerechtigd om de prestatie opnieuw aan te bieden bij opdrachtgever en in overleg met opdrachtgever een nieuwe afspraak te maken waarop de nog niet verrichte prestatie opnieuw zal worden verricht. In dat geval is opdrachtgever niet gerechtigd de overeenkomst gedurende deze periode te ontbinden en zal SKW-opleidingen 5 % korting verstrekken op de prijs voor deze nieuwe prestatie.

6.3 SKW-opleidingen is te allen tijde gerechtig haar prestatie/ de levering van haar diensten op te schorten zolang de opdrachtgever jegens SKW-opleidingen niet aan al zijn/haar verplichtingen, waaronder in ieder geval zijn begrepen de betaling alsmede het verstrekken van de benodigde gegevens, inlichtingen en hulpmiddelen, heeft voldaan. Deze opschorting geldt tot het moment dat opdrachtgever alsnog deze verplichting is nagekomen.

6.4 SKW-opleidingen is eveneens te allen tijde gerechtigd de levering van diensten op te schorten, wanneer na het tot stand komen en versturen van de opdracht omstandigheden bij SKW-opleidingen bekend worden die goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever niet aan al zijn/ haar verplichtingen zal (kunnen) voldoen.

Artikel 7 Eindtermen / herexamen / inhalen / missen / te laat

7.1 Cursisten dienen aan het eind van de lessen voor zowel basiscursussen al herhalingscursussen te voldoen aan de eindtermen van SKW-opleidingen . Indien dit niet het geval is, wordt geen certificaat verstrekt.

7.2 Her-examineringskosten gelden zoals in de actuele prijslijsten en zijn niet in de prijs van een basis of herhalingscursus inbegrepen en zijn voor rekening van de opdrachtgever. zie artikel 5.1.

7.3 Inhaallessen of gemiste lessen moeten binnen 6 maanden na de oorspronkelijke datum ingehaald zijn, tenzij het diploma in die periode verloopt. Voor inhaallessen gelden de actuele prijslijsten. Zie artikel 5-1.

7.4 Cursisten die meer dan 15 minuten per les te laat komen krijgen geen certificaat. Zie artikel 5-1.

Artikel 8 Open inschrijving

8.1 Een open inschrijving is strikt persoonlijk en door het aanvinken van het akkoord gaan met de Algemene voorwaarden bindend. Ook aanmeldingen per e-mail impliceren akkoordverklaring met de Algemene voorwaarden.

8.2 Elke cursist ontvangt na inschrijving een bevestiging. Men ontvangt gegevens met betrekking tot de aanvang van de cursus, De aanvangstijd en het lesgeld.

8.3 SKW-opleidingen behoudt zich het recht voor, indien het aantal inschrijvingen voor een cursus daartoe aanleiding geeft, afwijzend over uw inschrijving te beslissen. Indien het aantal inschrijvingen daartoe reden geeft, is SKW-opleidingen gerechtigd om cursussen samen te voegen, door te schuiven naar een latere datum of geen doorgang te laten vinden.

8.4 Bij annulering na inschrijving tot drie weken voor aanvang van de cursus, dient u de helft van de studiekosten te betalen. Bij annulering binnen een week voor aanvang van de cursus of na deelname, bent u verplicht tot betaling van het gehele cursusgeld, ongeacht al of niet, geheel of gedeeltelijk, de lessen worden gevolgd. Zie artikel 4.1.

Artikel 9 Lesmateriaal/ Certificaat

9.1 Het lesmateriaal mag men behouden. Verkoop en/of geheel of gedeeltelijk overnemen, of ter inzage aan derde verstrekken van lesmaterialen is verboden. Het auteursrecht en eigendomsrecht blijven bij SKW-opleidingen .

9.2 Indien de deelnemers alle lessen volgen en de toets met een voldoende afsluiten, ontvangen zij een certificaat. Wanneer één op meerdere lessen gemist wordt of de toets onvoldoende gemaakt is, ontvangen de deelnemers een verklaring.

9.3 certificaten worden uiterlijk vijf jaar na examen datum opnieuw verstrekt tegen de vergoeding zoals vermeld in onze prijslijst.

Artikel 10 Voorwaarden locatie

10.1 De opdrachtgever draagt zelf zorg voor de locatie waar SKW-opleidingen haar cursus zal verrichten. SKW-opleidingen zal te allen tijde het recht hebben om voorwaarden te stellen aan deze locatie/ cursusruimte. Onder andere maar niet uitsluitend kunnen er eisen gesteld worden aan de bruikbaarheid, bruikbare oppervlakte, vereiste hygiëne en aanwezigheid van bepaalde benodigde materialen. In de tussen SKW-opleidingen en opdrachtgever te sluiten overeenkomst zullen deze voorwaarden worden opgenomen.

10.2 De eventuele kosten die door SKW-opleidingen gemaakt moeten worden om de locatie/cursusruimte in overeenstemming te brengen met de door SKW-opleidingen gestelde of te stellen voorwaarden zullen voor rekening van opdrachtgever komen.

10.3 SKW-opleidingen heeft het recht om bij aanvang van de prestatie en/of cursusdag de locatie te controleren en vast te stellen of deze voldoet aan de in de overeenkomst gestelde voorwaarden, zulks uitsluitend ter beoordeling aan SKW-opleidingen en/of een van de door haar ingeschakelde (hulp)personen.

10.4 Indien SKW-opleidingen voor en/of bij aanvang van de opdracht/ cursus vaststelt dat de locatie niet aan de door haar daaraan gestelde vereisten voldoet, is SKW-opleidingen gerechtigd om haar verplichtingen met onmiddellijke ingang op te schorten. In dat geval zal SKW-opleidingen aangeven aan welke vereisten de locatie niet voldoet. De tot dan toe door SKW-opleidingen gemaakte kosten, voor het inschakelen van derden (instructeurs e.d.) zullen als extra kosten voor rekening van opdrachtgever komen.

10.5 Zodra de locatie nadien wel in overeenstemming is gebracht met deze vereisten, zal SKW-opleidingen alsnog tegen vergoeding van de schriftelijk overeengekomen prijs, in overleg met opdrachtgever een nieuwe datum bepalen, welke datum moet worden bepaald in de periode van 2 maanden na de eerste geplande datum, bij gebreke waarvan SKW-OPLEIDINGEN het recht heeft de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. In dat geval zal de totale overeengekomen prijs voor rekening van de opdrachtgever komen.

Artikel 11 Betaling

11.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.

11.2 SKW-opleidingen is te allen tijde gerechtigd enige schuld/ vordering aan opdrachtgever, al dan niet opeisbaar, te verrekenen met een van haar vorderingen op opdrachtgever.

11.3 Indien en zodra de betaling niet of niet volledig op de in artikel 10.1 genoemde tijdstippen plaatsvindt, is SKW-opleidingen , onverlet al haar andere rechten, een bedrag van € 10 administratiekosten over het gefactureerde bedrag aan opdrachtgever in rekening te brengen, waarbij een gedeelte per maand over het gefactureerde bedrag aan opdrachtgever in rekening te brengen, waarbij een gedeelte van een maand als gehele maand wordt gerekend.

11.4 SKW-opleidingen heeft bij niet, niet tijdige of niet volledige betaling het recht de opdrachtgever gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen, waarbij voor de buitengerechtelijke incassokosten geldt dat als dan minimaal 15% van het openstaande bedrag door opdrachtgever is verschuldigd, onverminderd het recht de werkelijke gemaakte kosten aan opdrachtgever in rekening te brengen.

11.5 Voorts is SKW-opleidingen gerechtigd, indien zij in een procedure in het gelijk wordt gesteld, alle gemaakte proceskosten in rekening te brengen.

Artikel 12 Overmacht

12.1 SKW-opleidingen zal zich te allen tijde op overmacht kunnen beroepen, indien de tekortkoming van
SKW-opleidingen niet te wijten is aan haar schuld noch krachtens de wet of naar algemeen in Nederland geldende verkeersopvattingen, voor rekening van SKW-opleidingen komt. In ieder geval is er sprake van overmacht indien er door ziekte van (hulp) personen belast met de door SKW-opleidingen te verrichten prestaties, SKW-opleidingen niet meer in staat is om op het overeengekomen moment de prestaties te verrichten. In dat geval is artikel 6.3 van deze voorwaarde van toepassing.

12.2 SKW-opleidingen behoudt te allen tijde het recht om, indien de opdrachtgever een beroep doet op overmacht, de overeenkomst (gedeeltelijk) door een schriftelijke verklaring te ontbinden en een vergoeding van opdrachtgever te vorderen voor de door SKW-opleidingen geleden schade.

Artikel 13 Aansprakelijkheid/garantie

13.1 SKW-opleidingen is alleen aansprakelijk voor de door opdrachtgever ten gevolge van de door SKW-opleidingen geleverde prestatie geleden schade, indien deze schade het gevolg is van opzet en/of grove schuld van SKW-opleidingen .

13.2 Indien en voor zover op SKW-opleidingen enige aansprakelijkheid mocht rusten, uit welke hoofde dan ook, is deze aansprakelijkheid te allen tijden beperkt tot de waarde van hetgeen SKW-opleidingen heeft geleverd/gepresteerd, welke waarde zal worden vastgesteld aan de hand van de factuur die met betrekking heeft tot deze prestatie is verstuurd. SKW-opleidingen zal in dat geval nimmer aansprakelijk zijn voor een bedrag hoger dan een bedrag waarvoor SKW-opleidingen is verzekerd. Vergoedingen van indirecte (gevolg) schade van welke aard dan ook, zijn uitdrukkelijk uitgesloten.

13.3 Ondanks alle zorg die aan de samenstelling van het lesmateriaal is besteed, sluit SKW-opleidingen elke aansprakelijkheid uit voor eventuele schade of letsel, door welke oorzaak dan ook ontstaan, die zou kunnen voortvloeien uit enige omissie, die in deze uitgave zou kunnen voorkomen, dan wel met het gebruikmaken van het lesmateriaal in enigerlei verband staat.

13.4 Met het indienen van een klacht wordt de betalingverplichting ten aanzien van de in het geschil zijnde dienst niet opgeschort.

Artikel 14 Toepassing recht en geschillenbeslechting

14.1 Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en SKW-opleidingen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

14.2 In geval een geschil behoort tot de wettelijke competentie van de Arrondissementsrechtbank, is de rechtbank van de plaats van vestiging van SKW-opleidingen bevoegd van het geschil kennis te nemen, onverminderd de bevoegdheid van SKW-opleidingen om het geschil aan de volgens de wet bevoegde rechter voor te leggen.